Välkommen till förskolan Sörgården

Förskolan Sörgården slog upp portarna i januari 2013. Vi håller till i nyrenoverade lokaler på Åsögatan 179 med närhet till många vackra lummiga parker på söder, däribland Vitabergsparken som är en kortare promenad från förskolans entré.

Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att pedagoger som medutforskande pedagoger skapar ett klimat där barnen känner  sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt.

Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda barnen för skolan.

Som en del i föräldrasamverkan, har vi anslutit oss till Förskoleappen där vi dagligen skickar ut inlägg och bilder till föräldrarna. Det kan till exempel handla om vad barnen gör och vilka läroplansmål som uppfylls med respektive aktivitet.


Welcome to preschool Sörgården!

Preschool Sörgården opened it’s doors in January 2013. We are housed in the newly renovated premises on that street 179 with close proximity to many beautiful lush parks in the south, including Vitabergsparken which is a short walk from the preschool entrance.
Our vision is that children should have the opportunity to become independent and reflective people with respect for the equal value. We want to implement it by offering a creative and stimulating environment and varying materials and by starting from the children’s interests and needs. We believe in and work for a approach that co-exploring educators create an environment where children feel involved in their own learning in an enjoyable way.
Our goal is for children to have a positive future, good self-awareness and confidence in their own ability. In play and interaction with other children, they get a safe and eventful childhood. Learning occurs all the time after the baby is born, in all situations and in different ways. We want learning to be based on the child’s needs, be pleasurable and inspiring and preparing children for school.
As part of the cooperation with parents, to show more of the activities and documentation of the business, Sörgården has a blog that only parents on Sörgården have access to.