En dag på förskolan

lisamalar

Även om ingen dag är den andra lik på förskolan så finns det rutiner som är återkommande dag efter dag.
– Beroende på föräldrars behov så kan förskolan öppna klockan 6.30 men i nuläget öppnar vi klockan 7.15.
– Frukost serveras 7.308.00. Vill man äta frukost på förskolan är det bra att vara här senast 07:45. Efter frukost är det egen lek tills det är dags att börja förbereda för utgång eller dagens planerade aktivitet.
– Klockan 9.00 har alla barnen anlänt och vi promenerar till någon av de vackra parkerna i närområdet. Eller så sätter vi igång med den planerade aktiviteten. En planerad aktivitet kan vara musik och rörelse i grupp, en skapande eller utforskande aktivitet.
– Klockan 10.30 är vi åter på förskolan och förbereder inför lunchen genom att tvätta händer och byta blöjor. Vi har även samling i väntan på maten.
– Cirka 11.0011.45 äter vi lunch. Därefter tvättar vi händer och går in till vilan.
– Längden på vilan varierar men 12.0014.00 sover de barn som behöver det. Läs vila och därefter lugn lek för de äldre barnen.
– Eftermiddagen börjar med lugna aktiviteter samtidigt som barnen vaknar upp.
– Klockan 14.0014.30 är det mellanmål.  Efter mellanmålet har vi en eftermiddags samling.
– Klockan 15.00 börjar en del barn gå hem. De äldre barnen går oftast ut en stund till och då öppnar vi upp dörrarna mellan avdelningarna. I de olika rummen finns det då material som erbjuds barnen beroende på deras intresse för stunden.
– Förskolan stänger i dagsläget 17.00 men även där följer vi Stockholms stads riktlinjer vilka säger att om behov finns så är stängningstiden 18.30.

Catering
På Sörgården får vi varje dag lunch tillagad av ISS. Lunchen serveras alltid med fyra olika grönsakstillbehör.

Vår idé är att laga god och näringsriktig mat från grunden till förskolor och skolor runt om i Stockholmsområdet. Vi utesluter därför tillsatsämnen som glutamat, färgämnen, härdade fetter och halvfabrikat i all vår matlagning. Istället använder vi oss av förstklassiga, ekologiska och kravmärkta råvaror så långt det är möjligt.


A day at the preschool

Even though no day is the same at the preschool, there are routines that are repeated day after day.
– Depending on the needs of parents, a preschool can open at 6.30 am but we currently open but at 7.15.
– Breakfast is served from 7.30 to 8.00 If you want your child to have breakfast at preschool, please be here latest at 7.45.  After breakfast, it’s free play until it’s time to start preparing for the educational planned activity of the day.
– At 9.00, when all the children arrive, we walk to one of the beautiful parks in the immediate area. Or, we’ll start the planned educational activity. A planned activity can be music and movement in a group, a creative or exploratory activity.
– At 10.30 we are back to the preschool and prepare for lunch by washing hands and changing diapers. We also sing a collection of songs while waiting for the food.
– About 11.00-11.45 we have lunch. Then we wash our hands and have rest / sleep time.– The length of the rest varies but is around 12.00-14.00. The children who need sleep and the rest of the children have rest time by playing calm games.
– The afternoon begins with quiet activities while the children wake up.
– Between 14.00-14.30 we have snack. The afternoon snack consists of freshly baked bread, toppings, butter, milk and water. After the afternoon snack we have circle time.
– At 15.00 some children begin to go home. The older children usually go outdoors to play for a while and then we open the doors between the groups. In different rooms there are material offered to the children depending on their interest of that moment.
– Preschool closes at 17.00, but according to Stockholm City Guidelines if there is a need, the closing time can be extended till 18.30.

Catering
At Sörgården we get lunch prepared by a catering company called ISS every day. Lunch is always served with four different vegetables and salads.

”Our idea is to cook good and nutritious food from scratch to pre-schools and schools around the Stockholm area. We therefore exclude additives like glutamate, dyes, cured fats and semi-finished products in all our cooking. Instead, we use first-class, organic and labelled raw materials as far as possible.