Om förskolan

Södermalms International Pre-school är en förskola som driver svensk förskolepedagogik på svenska och engelska.

Förskolan har parallellt 2 stycken syskongrupper där den ena gruppen har engelsktalande personal i huvudsak och den andra gruppen har svensktalande personal i huvudsak. Pedagogiken som bedrivs på förskolan har sitt avstamp i det statliga styrdokumentet läroplan för förskolan. Det innebär att alla barn kommer att få svenska under sin dag men i den engelsktalande gruppen kommer det även att prata engelska i hög grad med barnen. I den svensktalande gruppen kommer det även att förekomma engelska för de barn vars föräldrar önskar det.

Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att pedagoger som medutforskande pedagoger skapar ett klimat där barnen känner sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt.

Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda barnen för skolan.

Som en del i föräldrasamverkan, har vi anslutit oss till Tyra appen där vi dagligen skickar ut inlägg och bilder till föräldrarna. Det kan till exempel handla om vad barnen gör och vilka läroplansmål som uppfylls med respektive aktivitet.

På Sörgården arbetar vi med olika typer av dokumentation.

  • Barnen har en pärm där vi sätter in utvalda teckningar, målningar och skrift. Vi och barnen kan då överskådligt se hur/om det sker en utveckling i barnets skapande uttryck.
  • Vi sätter upp viss dokumentation på väggar.
  • Ipaden används som ett verktyg där vi kan återbesöka dokumentation och bilder i samtal med barnen.

Ipads på Sörgården

Ipad är ett tydligt och enkelt sätt att plocka in IKT (informations och kommunikationsteknik) i förskolan. Ett multimediaverktyg som kan fungera interaktivt med barnen genom diverse pedagogiska appar och informationskanaler.

För oss som pedagoger fungerar Ipaden som dokumentationsverktyg, där vi enkelt kan ta bilder, filma och anteckna direkt under situationen. Att Ipaden är portabel gör att vi kan ta den med oss ut och använda den för direkt informationssökskälla utomhus.

Vi använder Ipaden som ett komplement i lek, bildskapande/kreativitet, matematik och språkutveckling.

Användningen av Ipad är ett bra sätt för barnen att träna på samarbete och turtagning.

Lev Vygotskij (en pedagogisk teoretiker) menar att socialt samspel är den största drivkraften för ett barns utveckling.

Vi vill tillsammans med barnen och Ipaddarna skapa ett samspel med användningen av ny teknik. Vi vill betona att Ipaden inte ska fungera som en barnvakt eller ersätta vuxenkontakten på något vis utan att all användning ska ske tillsammans med någon vuxen och ett eller flera barn.

”Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglas av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö 98 rev 2010)

Vi på förskolan Sörgården är anslutna till Tyra appen
Till denna app är alla inskrivna föräldrar inbjudna och får via den ta del av förskoleavdelningarnas dagliga arbete med barnen. Alla föräldrar har en inloggning där de ser vad just deras barn har gjort för aktiviteter kopplade till olika mål i läroplanen (Lpfö98/10). Detta arbetssätt är under utveckling och kommer att användas mer och mer. Det är även i Tyra appen som frånvarorapportering av barnen sker.


Our vision is that children should have the opportunity to become independent and reflective people with respect for the equal value. We want to implement it by offering a creative and stimulating environment and varying materials and by starting from the children’s interests and needs. We believe in and work for a approach that co-exploring educators create an environment where children feel involved in their own learning in an enjoyable way.

Our goal is for children to have a positive future, good self-awareness and confidence in their own ability. In play and interaction with other children, they get a safe and eventful childhood. Learning occurs all the time after the baby is born, in all situations and in different ways. We want learning to be based on the child’s needs, be pleasurable and inspiring and preparing children for school.

As part of the cooperation with parents, to show more of the activities and documentation of the business, Sörgården has a blog that only parents on Sörgården have access to.

On Sörgården we work with different types of documentation.

  • Children have a binder where we insert selected drawings, paintings and writing. We and the children can then clearly see how/if there is a development in the child’s creative expression.
  • We have a blog where we document projects or everyday learning moments and connect it to the curriculum or different subjects.
  • We are putting up certain documentation on the walls.
  • Ipad are used as a tool where we can revisit documentation and images in conversations with the children.

Ipads on Sörgården

The Ipad is a clear and simple way to pick up ICT (Information and Communication Technologies) in preschool. A multimedia tool that can work interactively with children through various educational apps and information channels.

For us as educators working the iPad as a documentation tool, where we can easily take pictures, shoot and record directly during the situation. That the iPad is portable enables us to bring it out with us and use it to search information sources outdoors.

We use the iPad as a complement in play, image creation / creativity, math and language development.

The use of the iPad is a great way for kids to practice cooperation and taking turns.

Lev Vygotskij (an educational theorists) argue that social interaction is the main driver for a child’s development.

We want to together with the children and the i-pads create interaction in the use of new technologies. We want to emphasize that the iPad will not work as a babysitter or replace adult plug in any way without any use shall be with an adult and a child or children.

”The ability to communicate, to learn and be able to work together is necessary in a society characterized by a large flow of information and a rapid rate of change. Preschools should lay the foundation for children in the future can acquire the knowledge that constitute the common framework that all in society need” (Lpfö 98 rev 2010)