Ipads på Sörgården

Ipad är ett tydligt och enkelt sätt att plocka in IKT (informations och kommunikationsteknik) i förskolan. Ett multimediaverktyg som kan fungera interaktivt med barnen genom diverse pedagogiska appar och informationskanaler.

För oss som pedagoger fungerar Ipaden som dokumentationsverktyg, där vi enkelt kan ta bilder, filma och anteckna direkt under situationen. Att Ipaden är portabel gör att vi kan ta den med oss ut och använda den för direkt informationssökskälla utomhus.

Vi använder Ipaden som ett komplement i lek, bildskapande/kreativitet, matematik och språkutveckling.

Användningen av Ipad är ett bra sätt för barnen att träna på samarbete och turtagning.

Lev Vygotskij (en pedagogisk teoretiker) menar att socialt samspel är den största drivkraften för ett barns utveckling.

Vi vill tillsammans med barnen och Ipaddarna skapa ett samspel med användningen av ny teknik. Vi vill betona att Ipaden inte ska fungera som en barnvakt eller ersätta vuxenkontakten på något vis utan att all användning ska ske tillsammans med någon vuxen och ett eller flera barn.

”Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglas av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö 98 rev 2010)


Ipads on Sörgården

The Ipad is a clear and simple way to pick up ICT (Information and Communication Technologies) in preschool. A multimedia tool that can work interactively with children through various educational apps and information channels.

For us as educators working the iPad as a documentation tool, where we can easily take pictures, shoot and record directly during the situation. That the iPad is portable enables us to bring it out with us and use it to search information sources outdoors.

We use the iPad as a complement in play, image creation / creativity, math and language development.

The use of the iPad is a great way for kids to practice cooperation and taking turns.

Lev Vygotskij (an educational theorists) argue that social interaction is the main driver for a child’s development.

We want to together with the children and the i-pads create interaction in the use of new technologies. We want to emphasize that the iPad will not work as a babysitter or replace adult plug in any way without any use shall be with an adult and a child or children.

”The ability to communicate, to learn and be able to work together is necessary in a society characterized by a large flow of information and a rapid rate of change. Preschools should lay the foundation for children in the future can acquire the knowledge that constitute the common framework that all in society need” (Lpfö 98 rev 2010)